25
26
28
29
30

Welkom op de voormalige website van PvdA Deurne

 


VOOR DE ACTUELE GEGEVENS VAN ONZE KANDIDATEN EN ONS PROGRAMMA, VERWIJZEN WIJ U NAAR: 

https://deurne.afdeling.pvda.nl/ 


Nick Jerom 500

 

Nick Thijssen lijsttrekker PvdA

 

Nick Thijssen (60) is lijsttrekker van PvdA Deurne voor de gemeenteraadverkiezingen van maart 2018. Tijdens de algemene ledenvergadering van 10 juli in het Cratoscentrum werd hij unaniem benoemd. Nick Thijssen is sinds september 2014 raadslid en fractievoorzitter voor de PvdA. In het dagelijks leven is hij werkzaam bij zorginstelling ORO als bestuurssecretaris en manager staf. Daarnaast is hij maatschappelijk actief als voorzitter van de stichting zaalvoetbal Deurne. Thijssen woont in de Koolhof.

 

Als nummer twee op de kandidatenlijst werd Jerom Coppus (36) benoemd. Hij is jurist en bestuurskundige en werkzaam in Nijmegen. Sinds 2014 is hij voor de PvdA actief als burgercommissielid en voorzitter van de raadscommissie samenleving. In zijn vrije tijd is hij muzikaal actief als trompettist bij de Koninklijke Harmonie Deurne en de Hôsbengels en vervult hij diverse bestuursfuncties in Deurne en daarbuiten. Coppus woont in de Houtenhoek.

 

PvdA-voorzitter Driek Berkers: “Deze raadsperiode voeren we met één zetel constructieve oppositie in Deurne. Onze doelstelling is om de komende verkiezingen het zetelaantal minimaal te verdubbelen, zodat we verder kunnen bouwen aan een sterk en sociaal Deurne. Wij zijn ervan overtuigd dat de PvdA met Nick Thijssen en Jerom Coppus als aanvoerders van onze kieslijst een goede uitslag zal behalen volgend jaar maart.”

 

 

 

Doe ook mee voor een sterk en sociaal Deurne.

Politiek is mensenwerk.


Gelukkig maar, want het gaat ook altijd over zaken die mensen raken of belangrijk vinden. De afdeling PvdA Deurne bestaat uit een aanzienlijke groep leden. Uit deze leden worden onze actieve functionarissen geworven. Dit zijn gewone inwoners die vanuit sociaal-democratisch oogpunt vraagstukken die in Deurne spelen willen helpen oplossen. PvdA Deurne kiest daarbij voor een positieve en eerlijke politiek.

 

De PvdA-afdeling Deurne

PvdA Deurne is een lokale afdeling van de landelijke PvdA. Onze afdeling wordt gevormd door de PvdA-leden die in Deurne woonachtig zijn. De afdeling heeft een eigen afdelingsbestuur. Dat bestuur regelt de zaken van de PvdA in Deurne. Zo organiseert het o.a. de verkiezingen, de verkiezingscampagne, bijeenkomsten met de leden, voorbereiding van standpunten, contacten met verenigingen en instellingen en dergelijke. De PvdA-afdeling Deurne is een vrijwilligersorganisatie en bepaalt zelf haar inhoudelijke standpunten.

De raadsfractie

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 heeft de PvdA Deurne 1 zetel vergaard. Nick Thijsen vult deze als PvdA-raadslid in. Daarnaast levert de PvdA Deurne een zestal burgercommisseleden, te weten: Paul Telders, Willem Banning, Linda Nouwen, Renate Beijers, Jerom Coppus en Gerard de Jong. Gezamelijk bereiden zij de onderwerpen voor die in de gemeenteraad of de raadscommissie aan de orde komen. Ons verkiezingsprogramma is bij de inname van standpunten natuurlijk leidraad. De belangrijkste raadsvergadering is de jaarlijkse behandeling van de gemeentebegroting.

Verkiezingsprogramma: Goed voor elkaar!

Zoals u van ons mag verwachten, staan wij voor een solidaire samenleving. Een samenleving waarin mensen zich vrij voelen en veilig zijn zich te ontplooien. Een samenleving waarin iedereen meetelt, ongeacht de omvang van zijn of haar beurs. In ons verkiezingsprogramma vormt dit de rode draad. Wij wensen een betrouwbare lokale overheid die een goed sociaal beleid voert. Een lokale overheid die, voor jong en oud, zorg en ondersteuning op maat biedt. Een die zich inspant voor banen en in betaalbare woningen voorziet. En in deze tijd niet onbelangrijk: een lokale overheid die goed op z’n huishoudboekje past. 

 

Oppositierol

PvdA Deurne zit in de oppositie. Na de verkiezingen van maart 2014 is er een coalitie gevormd door Doe!, DeurneNu en de VVD. Deze partijen leveren zodoende ook de wethouders in het college van B&W. PvdA Deurne wenst een constructieve en kritische invulling te geven aan onze rol in de oppositie.Afdelingsbudget

De PvdA-afdeling Deurne werkt met een beperkt, eigen budget. Dit budget bestaat uit afdrachten die ons raadslid doet. Soms kan gebruik gemaakt worden van een bijdrage van de landelijke PvdA. Sponsoring door individuen of bedrijven komt bij de afdeling Deurne niet voor. Voor de uitvoering van onze verkiezingscampagnes sparen we jaarlijks.

De deksel is van de beerput.

 

 

Wat veel mensen al lang vermoedden is middels het onderzoekswerk van journalisten van het NRC nu glashelder naar voren gekomen.

In de Peel is op grote schaal sprake van georganiseerde mestfraude.

De piek van het probleem ligt in onze achtertuin.

 

De PvdA Deurne is geschokt en wil  hierover het volgende onder uw aandacht brengen:

 

·         Mestfraude is een groot probleem omdat daarmee te veel mest in onze bodem en in het grondwater komt. Dit is een serieuze bedreiging voor de volksgezondheid.

·         Geschokt is niet hetzelfde als verrast. De berichten van fraude waren er al eerder maar die werd door de sector zelf en vele anderen weggemoffeld. Wij waarschuwen al jaren dat er teveel dieren zijn en dus simpelweg teveel mest.

·         De criminele mestfraudeurs benadelen hun medeburgers omdat ze de volksgezondheid in gevaar brengen  en de criminele mestfraudeurs maken het  collega agrarische ondernemers die wel een eerlijke en duurzame bedrijfsvoering willen, haast onmogelijk dit te doen.

·         Velen  blijven ontkennen dat de omvang van de veehouderij en daarmee ook de hoeveelheid mest een probleem is  in ons buitengebied

·         Wij hebben, samen met anderen, tijdens de raadsvergadering van 7 november een motie ingediend om het toezicht op de mestverwerking te intensiveren.

 

Hoe nu verder?

 

·         De tijd van zalvende overlegplatforms met de sector ligt nu achter ons. Het is tijd dat de politiek haar verantwoordelijkheid neemt en nu eindelijk duidelijke keuzes gaat maken. Hoe gaan we Deurne weer veilig en gezond maken voor mens en dier?

·         De PvdA Deurne maakt een scherpe keuze voor een harde aanpak van de mestfraude.

·         De PvdA Deurne maakt een scherpe keuze voor minder dieren.

·         De afbouw in de sector  dient op een sociale en eerlijke wijze plaats te vinden.

·         De PvdA Deurne streeft naar een schoon buitengebied wat zuiver is, vrij van geur, geluid en verkeershinder. Daarnaast zijn ook de problemen van slecht grondwater en slechte lucht opgelost.

·         PvdA Deurne zal middels raadsvragen B. en W. vragen om kleur te bekennen.