25
26
28
29
30

Welkom op de website van PvdA Deurne

 Verslag van de raadsvergadering van dinsdag 11 oktober 2016

 

Het eerste belangrijke item van de raadsvergadering was het kennisnemen van de aanbeveling tot herbenoeming van burgemeester Mak.  De PvdA feliciteert burgemeester Mak met deze aanbeveling.

 

Hierna mochten we een nieuw raadslid verwelkomen voor de partij DOE, namelijk de heer Bram van Neerven, namens de PvdA heb ik hem gefeliciteerd met de toelating.

 

De PvdA heeft het woord gevoerd over het agendapunt "oud papier". Sommige partijen hadden spijt van hun stemgedrag destijds en maakten excuses. 

De PvdA maakte destijds deel uit van de coalitie. In die tijd moest buitengewoon fors bezuinigd worden. Dat was een zware taak. Nu kunnen we de vruchten plukken van de beslissingen destijds. 

De PvdA vindt dus spijt en excuses nu niet op zijn plaats. Wat wij toen teleurstellend vonden, en dat vinden wij nog, is het feit dat zelfs verenigingen werden getroffen door de bezuinigingen. De PvdA stemde in met het voorstel om de verenigingen het oud papier weer op te laten halen.

 

Het bestemmingsplan Lage Kerk is door de PvdA in de commissievergadering al afgeschoten. Wederom was het parkeervoorstel zwaar onvoldoende en na de Europastraat al het tweede bestemmingsplan waar het parkeren onvoldoende is uitgewerkt.

 

Het plan Lage Kerk blijkt juridisch  juist, maar is moreel en maatschappelijk toch verwerpelijk.  11 bewoners van het te realiseren pand aan de Lage Kerk moeten een flink stuk omrijden om hun auto te kunnen parkeren aan de overkant van een drukke weg. Deze situatie gaat 5 jaar duren. Daarna moeten zij maar afwachten wat voor oplossing er bedacht wordt.

 

De beheer  verordening Heiakker – Noordrand leverde vanaf de start irritaties op, het moest allemaal snel: van commissie door naar de raad. Er wordt voor een beheer verordening in plaats van een bestemmingsplanwijziging gekozen wanneer er niets of nauwelijks iets wijzigt in het plangebied.

In deze beheer verordening  werd de mogelijkheid gecreëerd  om  ons kastelen ensemble om te toveren  tot een pretpark met gastverblijven. Een flinke wijziging! 

 

Na de tweede behandeling in de commissie werd er weer flink geschrapt. De PvdA vroeg of het kastelencomplex volledig gevrijwaard kon worden van veranderingen en aanpassingen, nu en in de nabije toekomst. Daar werden geen garanties voor afgegeven.  Aan het voorstel van de PvdA om een monumentenbeleid op te stellen, werd geen gehoor gegeven. De PvdA stelde 2 voorwaarden: deze werden niet overgenomen. Derhalve stemde de PvdA tegen.

 

Enkele andere bestemmingsplannen werden zonder inhoudelijke behandeling goedgekeurd.

 

 

Verslag van de raadsvergadering van 19 juli 2016

 

De raadsvergadering stond natuurlijk in het teken van het besluit om geen AZC te plaatsen in Deurne.

Mijn bijdrage t.a.v. dit punt onverkort weergegeven:

Voorzitter.

De PvdA dankt de insprekers voor hun bijdrage.

Voorzitter, Deurne heeft lef getoond, haar nek uitgestoken om een goede bijdrage te leveren aan mensen die huis en haard kwijt zijn door oorlog en geweld.

Vluchten bleek hun enigste optie. De bijdrage van Deurne is het huisvesten van 300 van hen.

Voorzitter, het proces daartoe verliep niet soepel, moeilijk keuzes werden gemaakt en nu voorzitter, kent dit dossier alleen maar verliezers.

Verliezers zoals de omwonenden die plots werden geconfronteerd met een besluit en begrijpelijke zorgen hadden, zij zijn nog niet bekomen van dat bericht of zij worden geconfronteerd met het besluit tot intrekking daarvan.

Verliezers zoals B en W en de raad, 2 besluiten in een korte termijn die 180 graden anders zijn, neemt het vertrouwen daarmee toe?

Het COA dat vanaf nu een onbetrouwbare partner blijkt.

Verliezers zoals Willibrordhaeghe wat is nu nog het perspectief.

Verliezers zoals de vluchtelingen voor hen blijft de deur naar Deurne gesloten.

Voorzitter de PvdA erkent dat we geen ander besluit kunnen nemen dan intrekken van het vestigingsbesluit en stemt dus in met dat voorstel.

 

Daarnaast stemde de PvdA in met een aantal bestemmingsplanwijzigingen en pleitte zij ook voor behoud van het Zwembad de Wiemel, natuurlijk!

 

In een commissiebijeenkomst pleitte de PvdA voor het goedkoopste uurtarief m.b.t. het peuterspeelzaalwerk. Dit zou een lastenverlichting betekenen voor de gebruikers:  ouders met kleine kinderen.  De PvdA kreeg geen bijval. 

 

Het college schreef een notitie over de gemeenschapsaccommodaties en de kern daarvan is dat de dorpshuizen blijven bestaan en op termijn 2 van de 5 wijkhuizen zullen verdwijnen. Geen eerlijke en of rechtvaardige criteria liggen daar dan aan ten grondslag maar mogelijke financiële nood of grote investeringen die gedaan moeten worden aan dat wijkhuis. De raad mag dan besluiten over sluiting of niet. Een buitengewoon slecht voorstel en de PvdA stemde tegen.

 

Samen met PA – Groen Links diende de PvdA een motie in om de dierenaantallen in de veehouderij te verlagen om de gezondheid te bevorderen, dit alles na verschijning van de gezondheidsrapporten van het RIVM. De motie oogstte veel sympathie maar alleen steun van Transparant Deurne.

 

De rest van de avond stond in het teken van het afscheid van wethouder Lemlijn en de benoeming van dhr. Marinus Biemans als nieuwe wethouder.Inbreng van de PvdA op 28 juni 2016

Eerste termijn van Nick Thijssen, fractievoorzitter PvdA Deurne

 

 

Jaarstukken, Kaderbrief en nota Grex/Vex.

 

Voorzitter, dank dat de PvdA gelijke spreektijd heeft gekregen.


Deurne heeft een positief resultaat van 3.4 miljoen euro en dat lijkt mooi.

‘Deurne heeft weer vet op de botten’, prijkt in de kranten en die constatering leidt tot voorzichtige investeringen maar ook tot enige terughoudendheid want waar komt dat enorme bedrag vandaan, waarop is bespaard of waaraan is het bedrag niet uitgegeven. Wie heeft dit “vet” geleverd. Het antwoord hierop is simpel, 3 miljoen is niet uitgegeven binnen het sociaal domein. Voorzitter, de centrale overheid heeft de gemeenten al minder toebedeeld en toch houdt Deurne 3 miljoen over. Dat vraagt om een nadere analyse met het stellen van de juiste vragen.  

Is er aan de keukentafels niet teveel geknepen in uren toezegging in verhouding met de voorafgaande indicatiebesluiten? Misschien teveel bij de mantelzorgers weggezet? 

Wat is de verhouding van formele klachten en de negatieve gevoelens die zijn opgehaald bij de betrokkenen in relatie tot deze 3 miljoen? Is er misschien niet een te grote acceptatie en ontzag aan de keukentafels.

Heeft een schoon opgeruimd huis dezelfde betekenis als 4 uur huishoudelijke hulp?

Wat is de betekenis van de rechterlijke uitspraken voor het beleid in Deurne in het kader van de huishoudelijke hulp?

 

Daarnaast verwacht Ruim 75%  van de gemeenten een tekort op het jeugdhulpbudget zo maken we op uit een enquête van VNG, heeft Deurne deze verwachting ook? De PvdA verwacht dat er nog een forse groei zal ontstaan aan zorgvragen in de complexe zorg aan jeugdigen en deze is , zo blijkt nu, niet kostendekkend. Deelt de wethouder deze verwachting?

Voorzitter, zo zijn er bij de PvdA nog vele vragen en ontbrekende antwoorden dat gedegen onderzoek of evaluatie op zijn plaats is.

Het bedrag uit het sociale domein volledig reserveren voor dat sociale domein is dan ook evident.

Voorzitter de PvdA heeft de kaderbrief successievelijk bestudeerd en willen we ook op deze wijze ingaan.

Voorzitter we zien uit naar 2 voorstellen die ons museum en het muziekonderwijs aan jeugdigen voor langere tijd uit de zorgen houdt.

We zien bij de thema’s parkeerbeleid en verbeteren van het centrum dat het college samen met stakeholders maatregelen bespreekt, in deze prima voorstellen maar ik dring er bij u op aan dat er geen stakeholders vergeten worden ik denk hier even aan bewoners  en klanten daarnaast wil de PvdA u de overweging meegeven om ook kennisinstellingen toe te voegen aan deze groep betrokkenen die de problematieken gaat onderzoeken. Voorzitter en dan even een opmerking over onze natte voeten of liever onze natte kuiten, de PvdA stelt voor om een gedegen en waardevrij onderzoek in te stellen naar oplossingen van het wateroverlast in de brede zin dusdanig dat we over 25 jaar ook nog droge voeten houden.

Voorzitter, de wethouder geeft een waarschuwing af als het gaat om de instroom van het aantal uitkeringsgerechtigden, deze is fors toegenomen, het rijk compenseert wel maar niet duidelijk hoeveel compensatie, de PvdA zou graag zorgvuldig op de hoogte gehouden willen worden over deze zorgelijke ontwikkeling.

Voorzitter in het thema Samenleving wil de PvdA opmerken dat zij blij zijn met de maatwerkregelingen om armoede te voorkomen, dit is preventie. De PvdA wil graag horen wat de maatwerkregelingen worden om de armoede niet alleen te voorkomen maar ook te bestrijden. 

Voorzitter de PvdA pleit voor meer begeleiding voor de nieuwe Nederlanders en vluchtelingen en vragen de wethouder de vrijwilligersgroeperingen financieel te versterken en te faciliteren op vlakken van scholing en begeleiding.

 

Voorzitter, met veel interesse hebben we kennis genomen van de voorgestelde veranderingen in dit huis en dan bedoelen we niet de letterlijke veranderingen aan plafond of ICT middelen maar een cultuurverandering van handhaving en bepalen naar samenwerken en dialoog. In de voorgestelde strategische veranderingen mist de PvdA een paragraaf over scholing en deskundigheidsbevordering in deze, dienend  leiderschap en zelforganisatie. Voorzitter een organisatie die van binnenuit het lef heeft om te veranderen en de klanten als uitgangspunt van bedrijfscultuur ziet verdient waardering en derhalve kunt u rekenen op de PvdA participatie in uw klankbordgroep.

Voorzitter, de PvdA geeft een compliment aan de samenstellers van de Samenwerkingsmonitor, een instrument dat navolging verdient mogelijk binnen het samenwerkingsverband Peelgemeenten. Voorzitter de PvdA zou u    een suggestie mee willen geven om deze monitor te vervolmaken met het  opnemen  van een exit strategie, onze overweging is verwoord in een motie van de VVD en derhalve ondersteunen wij die van harte.

Voorzitter, de nota Grex/Vex nodigt de PvdA uit om nogmaals op te merken dat bij het overig maatschappelijk vastgoed te pleiten om dit apart te benoemen, bijvoorbeeld “behoudens waardig vastgoed” en beleid te maken voor onze monumenten en het niet alleen te laten bij verkoop van monumentale panden, eenmaal verkocht is verkocht en zijn we het voorgoed kwijt maar ook onderhouden, bewaren en betrekken in het cultuuropvatting ”het verhaal van Deurne”.  Voorzitter, Deurne kent geen monumentenbeleid en eigenlijk is dat een schande, monumentale panden, gronden, molens, begraafplaats, zendmasten, kasteelruïne, et cetera vindt de PvdA wel belangrijk vastgoed, belangrijk genoeg om ter goedkeuring aan de Raad voor te leggen wanneer er plannen zijn deze te verhuren, verpachten of te verkopen thans ligt de afweging louter bij het college.

Voorzitter, de PvdA vraagt de wethouder om alle objecten die deel uitmaken van de post “overig vastgoed “in kaart te brengen zodat wij allen kennis kunnen nemen van deze objecten en een categorie aan te maken van “behoudens waardig vastgoed” en deze objecten daar onder te brengen. De Raad kan dan bepalen over welke objecten zij willen besluiten indien zich veranderingen aandienen.

 

Na de eerste termijn

De PvdA diende met anderen 2 moties in die unaniem werden overgenomen door het college. Het betrof een motie over betere informatievoorziening van de gemeente richting burgers. De PvdA wil dat via nieuwsmail de vergunningaanvragen worden vermeld.

De tweede motie betrof het verbeteren van de samenwerkingsmonitor door ook een exit strategie daarin op te nemen.

 

Naar aanleiding van de behandeling van de kaderbrief heeft de PvdA ingestemd met een amendement van Groen Links/ PA. Daarmee is geborgd dat financiële overschotten van het sociale domein in die pot blijven.

 

De PvdA steunde de motie van DOE! over het opstellen van een begroting door burgers. Start: de begroting van 2018.


De motie van het CDA werd niet gesteund door de PvdA. Het betrof het kenbaar maken bij de provincie van de uitdrukkelijke wens om de N279 te verbreden. De PvdA vindt deze wens te prematuur en wil eerst gedegen onderzoek naar verbreding maar ook alternatieven, verbreden kost nogal veel natuurgebied.


Ten slotte steunde de PvdA het amendement van Deurne NU niet inzake de BIO locatie Oude Bakelseweg. Deurne Nu wil de woonlocatie op dit pand niet schrappen. De PvdA vindt  dat op die plek een woonbestemming niet passend is vanwege de hoge geur en stikstofoverlast. De PvdA volgt hiermee het college.
 

Het standpunt van de PvdA over de komst van een AZC in Deurne

Vergadering van de gemeenteraad op 14 juni 2016

Onze fractievoorzitter, Nick Thijssen heeft het volgende ingebracht:

 

Vooraleerst wil ik de insprekers danken voor hun genuanceerde inbreng en het delen van hun zorgen en kritiek.

Voorzitter, soms behandelen we onderwerpen in deze raad die veel emoties oproepen of in eerste instantie alleen maar emoties zowel voor voorstanders als ook tegenstanders. 

De PvdA heeft daar oog voor en we kunnen ons dat voorstellen.


Voorzitter, ook dit is zo’n punt, vestiging van een AZC binnen onze gemeentegrenzen.


Uitgangspunt van dit debat en dat is louter een rationele benadering, is het vluchtelingen verdrag van de Verenigde Naties. Nederland is een van de ondertekenaars en dat schept verantwoordelijkheden.

Voorzitter, de PvdA meent en vindt dat Nederland een veilige haven moet zijn voor mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld.

Daarbij hoort fatsoenlijke opvang, bescherming en begeleiding en een eerlijke procedure.

Vanuit de verantwoordelijkheid voor de opvang van vluchtelingen heeft het college dit voorstel gedaan, ook het Pact van Brabant wordt gebruikt als onderlegger en uitgangspunt voor het te nemen principe besluit.

Vanuit  deze argumenten en motieven stemt de PvdA in met het voorstel.

Voorzitter, de voortgang krijgt nu prioriteit, we hoorden het van de insprekers, we hebben misschien wel de minst slechte keuze gemaakt wat betreft communicatie, veiligheid lag daar ten grondslag aan. Nu is het tijd om de zorgen, kritieken en vragen te delen en beantwoorden en alle omwonenden te betrekken in deze te nemen verantwoordelijkheid.

 
Naast het bovenstaande heeft de PvdA de volgende standpunten ingenomen:
 
Nota bedrijventerrein en uitgiftebeleid: 
De PvdA maakte enkele kritische opmerkingen in commissie en raad als het gaat over de totstandkoming van deze notitie. Enkele belangenorganisaties zijn uitgenodigd om ‘’mee te schrijven’’, terwijl anderen daarvoor niet uitgenodigd zijn. Wij vinden dit een afkeurenswaardige situatie en procedureel onjuist. De PvdA heeft wel ingestemd met de inhoud van de nota.
 
Uitvoering WMO
De PvdA stemt in met de uitvoering van de taken WMO – Jeugd – bijstand, minima en schuldhulpverlening door de overgebleven vijf Peelgemeenten. 
De wethouder heeft 2 scenario’s laten uitwerken: 
1. Deurne doet alles alleen;
2. Deurne werkt samen met de gemeentes Asten, Someren, Laarbeek en Gemert/Bakel.
 
De laatste geeft de meeste garantie op een hoge kwaliteit en betaalbaarheid. De PvdA zal de ontwikkelingen nauwlettend volgen op de klantvriendelijkheid, toegankelijkheid, kwaliteit en kosten.
 
Participatiewet
De PvdA stemde, net als in eerdere situaties, tegen het sanctiebeleid van de afstemmingsverordening Participatiewet. 
Deze verordening geeft de wethouder de mogelijkheid om betrokkenen te sanctioneren wanneer men verwijtbaar in de fout gaat. De gemeente kan tot  100% op de uitkering korten. De PvdA vraagt zich af:  wat is verwijtbaar? En wie bepaalt dat? Wat zijn de consequenties als een uitkering gestopt wordt? De PvdA Deurne ziet meer in stimuleren dan in sanctioneren!
 

 Werkbezoek Tweede kamerlid

lees meer

PvdA Monitor Decentralisatie Peelregio
De afgelopen maanden is er veel veranderd op het gebied van WMO, jeugdzorg en langdurige zorg. Veel taken worden nu door de gemeente uitgevoerd. De samenwerkende PvdA afdelingen in de Peelregio willen graag uw mening over de decentralisatie in de zorg weten. Wat gaat goed? Wat kan beter? Wat gaat echt mis. Geef uw mening zodat wij in de gemeenteraad kunnen aansturen op verbetereringen en aanpassingen waar dat nodig is.

Klik hieronder. U kunt een formulier invullen. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.

>> MONITOR DECENTRALISATIE PEELREGIO <<Twee moties van de PvdA Deurne tijdens het congres van 17 en 18 januari 2015 aangenomen
De PvdA afdeling Deurne heeft op zondag 18 januari twee moties ingediend. Namens de afdeling Deurne heeft Antoinette Knoet de moties ingebracht. Beide moties zijn aangenomen.

Lees de motie mestverwerking
Lees motie over het verminderen van de veestapel in Nederland

 

Nick Thijssen raadslid voor PvdA Deurne

2 september 2014
Nick Thijssen is tijdens de raadsvergadering benoemd tot raadslid voor PvdA Deurne. Hij neemt het over van Jasper Ragetlie. Nick is werkzaam als manager bij ORO, instelling voor verstandelijk gehandicapten. Hij is woonachtig in de Koolhof, 57 jaar en al lang betrokken bij de zaalvoetbal in Deurne. Bij de verkiezingen stond hij op plaats 2 van de PvdA-kieslijst.
PvdA 20140902 Raadszetelwissel 014 Naast alle andere onderwerpen, zullen de grote veranderingen in het sociale domein zijn bijzondere aandacht krijgen. Nick: "Als raadslid sta ik voor goede zorg en solidariteit. Iedereen moet kunnen meedoen. Ik wens een samenleving die goed is voor elkaar". PvdA Deurne feliciteert Nick Thijssen! Zij dankt Jasper Ragetlie voor zijn jarenlange inzet voor Deurne en de Deurnese politiek.

Koninklijke Onderscheiding voor Berrie van der Schaaf
900X506img-mid14023929688822 Zondag 8 juni 2014 heeft burgemeester Hilko Mak een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan Berrie van der Schaaf. De uitreiking vond plaats na de onthulling van het monument van Jan van Ooij bij de Clarinet in Zeilberg. Berrie van der Schaaf ontvangt de onderscheiding vanwege zijn jarenlange , grote inzet voor de gemeenschap van Zeilberg.
Tevens was Berrie als lid van de PvdA afdeling Deurne mede verantwoordelijk voor de koers die de afdeling volgt. We feliciteren Berrie van harte met zijn onderscheiding!


Afscheid Phil de Vries en Jan Adriaans
Koninklijke Onderscheiding Jan Adriaans
26 maart 2014
lees meer: