Verkiezingsprogramma 2014-2018

 

Voor het verkiezingsprogramma 2018 - 2022  ga naar: 

https://deurne.afdeling.pvda.nl/


Klik hier voor het verkiezingsprogramma in .PDF (1,2mb)


In dit programma lees je wat de PvdA Deurne voor onze gemeente wil betekenen in de periode 2014-2018. Ons verkiezingsprogramma is mede tot stand gekomen door gesprekken te voeren. Gesprekken met leden, inwoners, bedrijven en verenigingen. De antwoorden die we op deze vragen kregen, zijn een inspiratiebron geweest voor dit verkiezingsprogramma. Ze geven een beeld hoe inwoners Deurne en de kerkdorpen ervaren en wat zij van politiek en gemeente verwachten. Graag danken wij iedereen die hieraan een bijdrage heeft geleverd!

Dit verkiezingsprogramma is ook een neerslag/vertaling van die antwoorden en de kernwaarden van de PvdA, beschreven in de publicatie ‘Wat van waarde is’.  Onze kernwaarden zijn:

 • Garant staan voor bestaanszekerheid
 • Zorgen voor goede arbeid
 • Ontwikkelkansen bieden aan iedereen
 • Binding in de samenleving bewerkstelligen (zie www.pvda.nl)


Met dit programma zijn we er natuurlijk nog niet. Graag blijven we met je in gesprek over de toekomst van Deurne. Heb je nog vragen, opmerkingen of ideeën, laat het ons weten!

 

Fatsoenlijk Deurne

 

Onze samenleving

De PvdA Deurne staat voor een solidaire samenleving. Dat is een samenleving waarin mensen zich vrij voelen,veilig zijn en uitgedaagd worden zich te ontplooien binnen hun mogelijkheden en waar iedereen meetelt. De PvdA kijkt vooruit, is optimistisch, heeft geloof in het kunnen en willen van mensen, in het besef dat daarbij soms hulp of sturing (van de overheid) gewenst en nodig is. We sluiten niemand uit en willen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. IMG-20130630-01388Wij leggen ons niet neer bij armoede en onrecht. Ook als je (even) hulp nodig hebt, tel je volwaardig mee. Ondersteuning is gericht op het zoveel mogelijk herwinnen van de eigen kracht, is dicht bij de mensen georganiseerd en is minder bureaucratisch. Het is in deze geïndividualiseerde samenleving een opdracht voor de gemeente om, samen met bewoners, solidariteit te organiseren. De PvdA Deurne verwacht dat mensen actief (kunnen) deelnemen aan de samenleving!

 

Onze politiek

Politici en bestuurders handelen integer. Voor de PvdA betekent dat: je bent eerlijk, open en te vertrouwen. Gemeentelijke politici hebben geen dubbele agenda en zijn transparant. De burger moet kunnen vertrouwen op een eerlijke overheid met een deugdelijk bestuur, fatsoenlijke omgangsvormen en kennis van zaken. Uit de gesprekken die we gevoerd hebben, blijkt dat de gemeente Deurne dit imago helaas niet altijd heeft. Hieraan moet dus gewerkt worden, op de eerste plaats door politici zelf. Als zij beslissingen nemen doen ze dat met kennis van zaken, wegen belangen goed af en verdedigen in de openbaarheid hun gemaakte keuzes. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt!

 

Financien kleinOnze gemeentelijke financiën

Alhoewel er de afgelopen jaren stevig gewerkt is aan sanering van onze gemeentelijke financiën, blijft de situatie broos. De manier waarop in het verleden met grondposities is omgegaan, heeft er mede voor gezorgd dat er flinke verliezen genomen moesten worden. Hierdoor zijn veel gemeentelijke reserves verdampt en is het risicoprofiel hoog. Daar komt bovenop dat het Rijk in de komende periode gemeenten nog verder zal korten en gemeenten nieuwe taken erbij krijgen (de transities van Werk, AWBZ en Jeugdzorg). In de komende periode blijft daarom zuinig omgaan met middelen en een strikte begrotingsdiscipline van groot belang. Samenwerking en innovatie maken het mogelijk om uitvoeringskosten te drukken. Banenverlies bij de gemeente of instellingen die van de gemeente afhankelijk zijn, kunnen helaas niet uitgesloten worden. Omdat de gemeente zich meer en meer richt op de uitvoering van haar kerntaken (infrastructuur, werk en sociale zorg) gaan we er vanuit dat de inwoners meer zelf doen (koersen-op-eigenkracht). De PvdA Deurne staat voor een solide financieel beleid: de centen voor elkaar!

 

Dienstverlening kleinOnze dienstverlening

De gemeente staat naast de inwoners: de gemeente is er voor de Deurnenaren en niet andersom. De gemeente faciliteert inwoners, verenigingen, wijk- en dorpsraden, cliëntorganisaties, bedrijven etc. door naast hen te gaan staan. De overheid zal steeds vaker vragen aan burgers om zaken zelf te doen, zelf op te pakken en uit te voeren. Betrokkenheid is essentieel voor een goed functionerende, lokale democratie. Maak een vlotte organisatie van evenementen en diverse sactiviteiten mogelijk, zonder langdurige vergunningprocedures en zonder legeskosten.

 

Onze leefomgeving

Een veilig Deurne, dat vinden we belangrijk. Fijn wonen en zonder angst over straat gaan! Daarom is het van belang dat we als gemeente goed afstemmen met de politie over haar inzet. De burger kan een grote bijdrage leveren aan een veilige leefomgeving. Projecten als Kijk-uit-in-de-Koolhof of par management zijn daar mooie voorbeelden van.

Als het gaat om handhaving heeft de gemeente een taak te vervullen. Regels zijn te controleren en dragen bij aan veiligheid. Regels die we afspreken, worden nageleefd, zonder daarbij rechtvaardigheid uit het oog te verliezen.

 

Sociaal Deurne

Werk banen kleinOnze banen

Door de slechte economische situatie staan meer mensen aan de zijlijn dan voorheen. Het is van groot belang om werkzoekenden snel en adequaat te ondersteunen bij het vinden van een baan. Door de samenwerking op het Werkplein zetten we daar stevig op in. Werk gaat boven een uitkering! PvdA maakt werk van werk!

Ondanks de crisis is het in de afgelopen periode gelukt om het aantal bijstandsgerechtigden bijna gelijk te houden. Dat vraagt voortdurende inzet. De gemeente krijgt steeds meer taken en verantwoo delijkheden op het terrein van werk en inkomen (de invoer van de Participatiewet). De PvdA Deurne wil dat deze wijziging goed ingevoerd wordt. Inwoners die werk zoeken worden zo goed als mogelijk via activerende programma’s naar werk geholpen. Dit kan via stage/ervaringsplekken, goed toegesneden werkprojecten, samenwerking in regio, een passende benadering van werkgevers, cursussen en opleiding. Door grote veranderingen bij gemeenten en (jeugd)zorginstellingen kunnen werknemers of zonder werk komen of naar een andere werkplek moeten gaan. De PvdA is van mening dat we zorgvuldig met deze werknemers om moeten gaan!

 

Iedereen doet mee

Maar niet voor iedereen is een reguliere baan mogelijk. Participatie van mensen met een beperking is een speerpunt voor de PvdA. Goed en nuttig vrijwilligerswerk kan een opstap zijn naar re-integratie of het opdoen van arbeidsritme. De PvdA vindt dat we extra aandacht moeten geven aan de re-integratie en deelname van mensen, jong en oud. Samen maken we ons sterk voor elkaar!

 

Ons minimabeleid

Financieel zwak komen te staan, dat kan iedereen overkomen. Armoede is vaak een verborgen probleem. Armoede komt niet alleen voor bij uitkeringsgerechtigden, maar ook bij zelfstandigen, zzp’ers, mensen die een minimumloon verdienen, ouderen met alleen of een onvolledige AOW en gezinnen met schulden. Schaamte kan een barrière zijn om hulp te zoeken. De PvdA Deurne staat ervoor dat iedereen mee kan doen, ongeacht omvang van zijn of haar beurs. Wij kiezen voor een goed en sociaal gemeentelijk minimabeleid. De PvdA Deurne vindt dat die regelingen efficiënt uitgevoerd dienen worden. Om niet-gebruik te voorkomen kiezen wij voor een actieve benadering van de doelgroep. De PvdA wil dat iedereen mee kan doen. Dat kan bijvoorbIMAGE 364eeld door het starten van projecten ter voorkoming van een sociaal isolement. Samen met onze maatschappelijke partners ‘sporen we armoede op’ en proberen de drempels om hulp te zoeken te verlagen. Schuldenproblematiek wordt resultaatgericht aangepakt. Geen wachtlijsten voor schuldhulpverlening. Aandacht voor elkaar!

 

Ons onderwijs

We zijn trots op het onderwijs in de gemeente Deurne, zowel op het basisonderwijs als op het voortgezet onderwijs.Gemeenten waren in het verleden voornamelijk verantwoordelijk voor goede onderwijsgebouwen. Door de invoering van passend onderwijs en de transitie jeugdzorg worden de verantwoordelijkheden op het gebied van onderwijs voor een gemeente groter. De PvdA Deurne hecht aan de goede same werking met het onderwijs. Jongeren die extra aandacht, hulp of zorg nodig hebben krijgen dat. Bestaande regelingen als schoolmaatschappelijk werk, de extra opvangplaatsen buiten de klas, het inzetten van zorgprofessionals en de zorgadviesteams (ZAT’s) op scholen worden waar nodig versterkt. In Deurne zorgen we goed voor onze kinderen! De PvdA Deurne zet daarnaast in op behoud van eenhippische opleiding in Deurne.

 

Zorgzaam Deurne

 

Onze zorg

Inwoners die zorg nodig hebben, kunnen rekenen op onze steun. De gemeente krijgt steeds meer taken. We stappen af van het principe: u vraagt, wij draaien. Inwoners zal gevraagd worden wat ze zelf aan zorg kunnen organiseren. Met ingang van 1 januari 2015 wordt de gemeente ook verantwoordelijk voor de uitvoering van dagbesteding en persoonlijke begeleiding: zorgvormen waar veel mensen gebruik van maken. Op het budget voor deze vormen van zorg is door de overheid flink gekort.

 

De nieuwe zorgtaken bieden kansen

De PvdA Deurne ziet in de overheveling van taken een kans: een kans om zorg dichterbij en meer op maat te gaan leveren aan de inwoners. Omdat de regie van verschillende soorten zorg bij de gemeente komt te liggen, kan de zorg beter afgestemd worden. Zorg omvat veel meer dan het uitdelen van scootmobiels en trapliften. Door een wijkgerichte aanpak (buurtzorg) worden burgers medeverantwoordelijk voor hun eigen welzijn en dat van hun naasten en zijn ze niet enkel afnemers van diensten van de overheid of zorgaanbieders. Cliëntenorganisaties, Wmo-raad en andere overlegorganen geven wij daarbij inspraak op beleid. PGB’s laten we bestaan!

 

Extra hulp voor wie dat nodig heeft

De PvdA Deurne vindt dat we een gemeentelijke ombudsman moeten aanstellen om burgers die in conflict raken met de gemeente over hun zorgvraag te helpen bij het vinden van een oplossing. Zo worden belastende en tijdrovende bezwarenprocedures tot een minimum beperkt.

 

Onze jeugd kleinOnze jeugd

Met ingang van 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Dat betekent onder andere dat voor alle jongeren uit Deurne de gemeente zorgt voor een passend aanbod. De gemeente draagt zorg voor de hulp aan jongeren met psychische, verstandelijke, fysieke en/of gedragsgerelateerde problemen. De PvdA Deurne staat ervoor dat jeugdigen die hulp nodig hebben, deze hulp ook krijgen. Nu de zorg voor jongeren bij de gemeente komt, zien wij kansen om gezinnen beter dan nu het geval is, te helpen. Ga uit van 1 gezin, 1 plan! Door samen te werken, preventief te werken en door de zorg naar het kind te brengen kan een enorme kwaliteitsslag gemaakt worden. Voorwaarde is dat de gemeente de regie neemt men samenwerken stimuleert: peuterspeelzalen, kinderopvang, vrijwilligersorganisaties, sportclubs, jongerencentra en scholen werken samen in het belang van het kind.

 

Onze vrijwilligers en mantelzorgers

De PvdA is trots op de vele vrijwilligers en mantelzorgers, jong en oud. Zonder vrijwilligers en mantelzorgers vallen onze wijken en dorpen stil. Zij vormen samen een enorme kracht in onze lokale samenleving. Het is belangrijk dat de gemeente deze groepen ondersteunt, hun kracht waardeert en passende randvoorwaarden schept. Gezien de nieuwe taken (AWBZ zorg, jeugdzorg, participatiewet) die op de gemeente afkomen, worden vrijwilligers en mantelzorgers alleen maar belangrijker. Een belangrijke taak van de gemeente is verbinding en betrokkenheid tussen alle burgers te versterken. Door dicht bij de mensen te staan en samen met hen creatieve oplossingen te bedenken, is veel mogelijk waardoor de draagkracht en draaglast meer in evenwicht is. Dat betekent bijvoorbeeld burgers actief vragen om zich in te zetten en "vraagverlegenheid" bij mensen die hulp nodig hebben weg nemen. PvdA Deurne vindt dat de gemeente creatief moet zoeken naar wegen om de functie van ‘sociale makelaar’ in te vullen. Uiteraard hebben we daarbij oog voor de grenzen die informele zorg kent. Samen voor elkaar!

 

Maatschappelijk Deurne

 lopers

Onze sport(verenigingen)

Deurne kent goede sportvoorzieningen die door veel verenigingen met vrijwilligers draaiend gehouden worden. Daar zijn we trots op en het is een goed voorbeeld van eigen kracht. Sport levert gezondheidswinst op, geeft spelplezier en bevordert sociale cohesie. Jeugdleden van de verenigingen blijven daarom gesubsidieerd worden. PvdA Deurne wil dat sportaccommodaties multifunctioneel benut worden. Dit is belangrijk om in de toekomst de clubs en verenigingen in stand te houden. Door de inzet van buurtsportcoaches bevorderen we dat kinderen en volwassenen meer gaan bewegen.

 

Onze cultuur

In onze wijken en dorpen zijn vele verenigingen en stichtingen actief op het gebied van kunst en cultuur: dans, zang, muziek, vrije tijdsbesteding, carnaval. Door al deze activiteiten en evenementen is het leuk en aantrekkelijk om in Deurne te wonen en te leven. De PvdA Deurne koestert het culturele aanbod en hecht aan toegankelijkheid daarvan, met name voor de minderbedeelden en jongeren. Voor culturele evenementen betalen organisaties, vinden wij, geen leges voor het verkrijgen van een vergunning. Van culturele instellingen vragen wij evenwel meer financiële zelfstandigheid. De PvdA Deurne vindt het belangrijk dat de gemeenCultuur kleinte meedenkt in de wijze waarop men op eigen kracht kan functioneren. Wij ondersteunen initiatieven om meer invloed te kunnen gaan uitoefenen op (het gebruik van) het Cultuurcentrum.

 

Onze bibliotheek

Met het veranderen van de samenleving, verandert ook de functie van de bibliotheek. Het ontsluiten van informatie en kennis is door de voortgaande digitalisering duidelijk anders geworden. Het bevo deren van leesvaardigheid en mediawijsheid zijn speerpunt geworden. De PvdA Deurne kiest voor de bibliotheek-op-school, gezien de positieve ervaringen elders in het land. Daarnaast wil de PvdA Deurne op een centrale plek een fysiek punt voor volwassenen, liefst in een multifunctioneel gebouw, samen met andere, elkaar versterkende, culturele functies. De bibliotheekfunctie kan zo binnen het door de raad gekorte budget in stand gehouden worden.

 

Plekske kleinOnze gemeenschapshuizen

Onze gemeenschapshuizen vervullen een belangrijke rol in de dorpen en de wijken. De gemeenschapshuizen hebben het niet gemakkelijk. Om zorgtaken goed uit te voeren, stimuleren wij dat gemeente en gemeenschapshuizen meer gaan samenwerken. Zelfzorginitiatieven zoals de zorgco peratie Helenaveen, Stichting Factor Deurne West, Ons Plekske in Liessel en de Cratosvrienden in St.Jozefparochie kunnen ook in andere wijken en dorpen tot ontwikkeling komen en bieden gemeenschapshuizen nieuwe mogelijkheden. De gemeente werkt mee aan toekomstbestendige gemeenschapshuizen.

 

Ons gemeentelijk vastgoed

De gemeente Deurne heeft erg veel maatschappelijk vastgoed: dat wil zeggen dat de gemeente eigenaar is van nogal wat panden en gebouwen zoals (niet-gebruikte) scholen, kerken, bedrijven, gymzalen maar ook van bos- en landbouwgronden. Wij vinden dat afstoting van gemeentelijk bezit dat geen actieve publieke functie meer heeft, afgewogen moet worden. De panden die we in bezit houden, onderhouden we goed. Gemeentelijke eigendommen zijn van ons allemaal en dat betekent dat de gemeente er verantwoordelijk en zuinig mee moet omgaan. Hier zijn nog flinke stappen in te zetten! Bezit is geen doel op zich. IMG-20131231-02915

 

Onze kernen

In de afgelopen jaren is energie gestoken in de leefbaarheid van de kernen. Dit betrof met name de afronding van de projecten uit de IDOPS, maar ook andere projhecten. PvdA wil dat beleid in samenspraak met het dorp voortzetten. Leefbaarheid vergt immers onze voortdurende, gezamenlijke inzet. Specifiek willen we daarbij aandacht vragen voor behoud van basisschool, openbare voorzieningen, een goed zorgnetwerk en slimme wooninitiatieven. Samen met de kerkdorpen werken we aan een goed leefklimaat!

 

Onze stedenbanden

PvdA Deurne vindt de stedenbanden met Leszno en Batouri waardevol. Het initiatief voor het onderhouden van de banden ligt bij de vriendenkringen en deze blijven wij ondersteunen met een subsidie.

 Koeien

Duurzaam Deurne

 

Ons milieu

Het is noodzaak zuinig te zijn met onze natuurlijke hulpbronnen. Wat de PvdA Deurne betreft, komt er een duurzaamheidsagenda in Deurne, met concrete actiepunten. Tot nu toe is er te weinig gebeurd. Wij willen meer inzet op energiebesparing, hergebruik van materialen, goed waterbeheer en verbetering van de luchtkwaliteit. Op vele terreinen kan de gemeente duurzaamheid stimuleren. Bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw en woningverbetering, op bedrijventerreinen, in het beperken van het energieverbruik van lantarenpalen, via milieueducatie bij de Ossenbeemd, het stimuleren van biodiversiteit (bv ecologisch bermbeheer) en samenwerking met Energieport Peelland. Om resultaten te kunnen boeken is een proactieve houding van de gemeente essentieel. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie. Gezien de positieve resultaten bij de Rijtse Vennen willen wij meer van dergelijke duurzame wijken in Deurne.

 

Natuur kleinOnze natuur

Deurne is een groene gemeente. We hebben mooie bossen en de Peel is een prachtig natuurgebied. Dit is een belangrijke reden om in Deurne te komen wonen of recreëren. De PvdA kiest voor vergroening, bijvoorbeeld door extra bosaanplant. Bomen verwerken CO2. De natuur moet worden beschermd tegen schadelijke menselijke activiteiten willen onze (klein)kinderen hier in de toekomst ook nog van kunnen genieten.

 

Ons buitengebied

Ons buitengebied schept werkgelegenheid in landbouw en veeteelt. Het buitengebied wordt tamelijk eenzijdig benut. De intensieve veehouderij is dominant en zorgt voor overlast. De PvdA Deurne stelt de vraag: welke economie en wat voor een leefklimaat willen wij in het buitengebied? De bulkproductie van vlees is ongezond voor mens, dier en milieu. De werkgelegenheid in deze sector, schatten wij in, zal onder druk komen. Een beter gebruik van ons mooie, grote buitengebied is van groot belang. Deurne kan en mag als landbouwgebied bij uitstek geen afwachtende houding aannemen, zij moet voorop lopen. Dit vraagt om innovatie, bruggen slaan met kennisinstituten, ondernemers en investeerders. De PvdA wil de intensieve veehouderij beperken en de productie verduurzamen. Het gebruik van luchtwassers wordt gestimuleerd en het niet gebruik beboet. De PvdA wil in het buitengebied afspraken maken met alle betrokkenen, zodat wonen, werken en recreëren mogelijk worden en blijven. IMG-20130609-01225We hebben nieuwe gebiedsprofielen nodig die veel verder gaan wat betreft gezondheid en duurzaamheid dan de huidige profielen. De gezondheid van mensen is het allerbelangrijkste! Gezondheid is leidend als het gaat om bepaling van aantallen, woonafstanden, geurnormen, transportbewegingen en dergelijke. De PvdA wil de GGD betrekken bij verandering van planvorming.

 

Ons water

PvdA Deurne vindt kwalitatief waterbeheer van belang. Daarnaast willen wij de rioleringsexploitatie tegen het licht houden. De rioolkosten in Deurne zijn aan de hoge kant. We willen weten waarom. In de komende jaren wordt ook heviger regenval verwacht. In de uitvoering van onze watertaken moeten we daar rekening mee houden. In Deurne houden we het water schoon en de voeten droog!

 

Ondernemend Deurne

 

Onze lokale economie

De PvdA Deurne wil (zeker in tijden van crisis) initiatieven op het gebied van werkgelegenheid en duurzaamheid van ondernemers, groot en klein, kansen bieden. De gemeente denkt actief mee om realisatie van initiatieven mogelijk te maken. Aandacht voor deregulering en de positie van ZZP-er en het MKB zijn daarbij van belang. Op de bestaande bedrijventerreinen is voldoende ruimte. Leegstaande bedrijventerreinen worden benut voor ‘stadslandbouw’. Voor leegstaande, oude bedrijfsgebouwen komen alternatieve gebruiksmogelijkheid of de sloophamer.

 

Onze wegen

Zwaar verkeer en doorgaand verkeer horen niet thuis in woonkernen. Als de zuidelijke omlegging klaar is, willen we kijken of een noordelijke omlegging haalbaar en realiseerbaar is. Een spoortunnel is welkom, maar zal vanwege de kosten de komende periode niet haalbaar zijn! We zetten bij de provincie de lobby voort voor een snelle aanpak van de N270 en blijven aandacht vragen voor de overlast van het goederenvervoer over het spoor. We dragen zorg voor goed onderhoud van onze wegen. In het bijzonder willen wij aandacht voor de kwaliteit van fiets- en voetpaden, mede in het licht van toegankelijkheid. Extra aandacht dus voor het langzaam verkeer.

 

Ons centrum

De PvdA Deurne wil een herbezinning op het parkeerbeleid. Het huidige systeem heeft hoge kosten en te lage opbrengsten. Past betaald parkeren wel bij het dorpskarakter van Deurne? De winkeliers in het centrum hebben het niet gemakkelijk en er is veel concurrentie uit de omgeving en via internet wordt steeds meer gekocht. Door het parkeren (ook voor fietsen!) aantrekkelijker te maken, hopen we ons centrum levendig te houden en leegstand van winkels waar mogelijk te voorkomen.

 

Wonen Neerkant kleinOnze woningen

De PvdA vindt dat de gemeente een verantwoordelijkheid heeft voor de huisvesting van haar huidige en toekomstige inwoners. Het is van belang dat Deurnenaren goed kunnen wonen. De PvdA Deurne vindt dat er voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar moeten zijn. We gaan bekijken hoe we goedkope starterswoningen en levensloopbestendige woningen kunnen bouwen. Jongeren kunnen op die manier betaalbaar een huis kopen en senioren kunnen langer in hun eigen huis blijven. In Deurne en de dorpen moeten er voldoende passende zorgwoningen beschikbaar zijn.

Het Collectief-Particulier-Opdrachtgeverschap (CPO) biedt zowel jongeren als senioren de mogelijkheid zelf regie in handen te nemen in hun woonbehoefte. De PvdA stimuleert deze vorm van wonin bouw. Ook dienen er goede prestatieafspraken met een of meerdere woningbouwcorporaties gemaakt te worden.

 

Openbaar vervoer kleinOns openbaar vervoer

Dat Deurne een intercitystation heeft is van groot belang: het maakt de gemeente aantrekkelijk als woongemeente en als werkplek. De gemeente draagt haar steentje bij aan de herstructurering van het stationsgebied. Het project Spoorzone vraagt een flinke investering en voortgang. Het gebied rondom het station is nu geen visitekaartje. Door het vervangen van bedrijven door woningen, worden Noord- en Zuid-Deurne beter met elkaar verbonden. Het gebied rondom het station dient een goed knooppunt te zijn voor het openbaar vervoer, met voldoende parkeerplaatsen voor auto’s en fietsen! Voor de kerkdorpen moeten goede busverbindingen beschikbaar zijn en de gemeente Deurne heeft een betaalbare Regiotaxi voor specifieke vervoersbehoeften!

 

Ons grondbeleid

De PvdA is van mening dat we geen actieve maar een faciliterende grondpolitiek voeren. Op dit moment heeft de gemeente meer dan genoeg gronden in bezit om de komende decennia te voorzien in de bouwbehoefte. De gemeente hanteert een zorgvuldig prijsbeleid om de vastgoedmarkt niet onzekerder te maken. Geen gestunt met grondprijzen, want dit doet de prijs van bestaande huizen dalen of maakt deze onverkoopbaar!

 

Onze ruimte

Ruimtelijke ordening is een belangrijke en sturende taak van de gemeente. Van deze bevoegdheid maken we gebruik als het gaat om onze ambities met Deurne. Dit betekent dat bestemmingsplannen tijdig geactualiseerd worden en in samenspraak met de belanghebbenden gekeken wordt naar bijstellingen. Aandacht moet daarbij uitgaan naar behoud van onze historische bebouwing, ecologie, voldoende groen en speelruimte in de wijk en het wegnemen van belemmeringen voor innovatieve woningbouwprojecten. Ook de woningvoorraad, omgang met verkeer (bv doorstroming en 30 km zones etc) en de herstructurering van bedrijventerreinen zijn van belang. Bedrijvigheid in de zwaarste milieucategorieën willen wij beperken tot de reeds bestaande delen op industrieterrein De Kranenmortel. En de actualisering van het bestemmingsplan Buitengebied moet wat ons betreft ertoe leiden dat we ons landbouwgebied anders gaan gebruiken dan nu het geval is. PvdA Deurne zet in op een goed en zorgvuldig ruimtelijk beleid; een beleid dat Deurne verder brengt!

 

Deurne in de regio


IMG-20131010-02251Het samenwerken van gemeenten is niet meer weg te denken. Het is noodzakelijk om de gemeentelijke taken goed en tegen zo laag mogelijke kosten uit te voeren. De PvdA Deurne ziet samenwerking het liefst op de schaal van De Peel plaatsvinden. Samen met Asten, Someren, Gemert-Bakel, Laarbeek en Helmond. Deze samenwerking is overzichtelijk en bestuurbaar.

De PvdA wil verdergaan op de ingeslagen weg. Samenwerking betekent ook integratie van ambtelijke diensten. Dat is noodzakelijk om de 4 K’s te behalen: behoud van kwaliteit, voorkomen van kwetsbaarheid, winnen aan kracht en het besparen van kosten. Gezien de complexiteit van dem nieuwe zorgtaken die gemeenten per 1 januari 2015 krijgen, is samenwerken essentieel. Daar moeten we dan dus ook energie in durven steken.

Voor de PvdA is het waarborgen van de invloed van de gemeenteraad als democratisch orgaan wel een voorwaarde. De inwoners mogen van de samenwerking geen last hebben, ze moeten juist voordeel ervaren. Op samenwerkingstaken wordt wijk- en dorpsgericht gewerkt. Administratieve lasten worden minder en niet meer. Ook zien we graag één beleid voor social return in De Peel (het stellen van sociale en duurzaamheidscriteria bij gemeentelijke inkooptrajecten). Herindeling van gemeenten is niet aan de orde.
De Partij van de Arbeid werkt ook samen met de andere PvdA-afdelingen in de regio. Gezamenlijk hebben we de uitgangspunten vastgesteld voor de samenwerking.

 

Speerpunten 2014-2018

 

 • Gemeente Deurne wordt fatsoenlijk bestuurd!
 • Niemand staat in de kou als gevolg van de omvangrijke overdracht van zorgtaken van het Rijk naar gemeente!
 • Wij zetten in op deelnemen: Deurne is van en voor iedereen
 • Geen leges heffen op vergunningen voor vrijwilligersactiviteiten!
 • De gemeente is actief en denkt mee met de inwoner, vereniging en bedrijf: zo zien wij dienstverlening!
 • We maken nieuwe afspraken over wonen, werken en recreëren in het buitengebied waarbij gezondheid van de mens voorop staat!
 • Onze inwoners hebben voordeel bij gemeentelijke samenwerking!
 • We voeren een ruimhartig sociaal beleid

 

Terugblik 2010-2014

 

IMG-20130625-01357De afgelopen periode, 2010-2014, is niet gemakkelijk geweest. Kortingen op het gemeentelijke budget door het Rijk, de crisis op de vastgoedmarkt en het inlopen van achterstallig onderhoud: dit bij elkaar maakte dat we fors moesten bezuinigingen in de gemeente Deurne. We hebben lastige keuzes gemaakt. Deze waren noodzakelijk om Deurne financieel gezond te maken. PvdA Deurne maakte in het college van BenW haar verantwoordelijkheid voor de portefeuille Financien waar.

 

En ondanks de slechte financiële situatie hebben we tegelijkertijd veel bereikt van de PvdA-ambities uit ons verkiezingsprogramma 2010-2014. De voor Deurne en de PvdA belangrijke projecten wisten we gelukkig waar te maken. En het sociale gezicht van Deurne werd in de bezuinigingen gespaard. Een greep uit wat we voor elkaar kregen:

 

De aansluiting bij het Werkplein is succesvol, daardoor zijn meer mensen met een uitkering uitgestroomd naar werk, ondanks de slechte arbeidsmarkt! We durvden te kiezen voor slimme samenwerking in De Peel en dat werkt!

 

De PvdA heeft het budget voor sociaal beleid overeind weten te houden. Onze wethouder in het college heeft zich hiervoor 4 jaar lang ingezet. Hierdoor geen kortingen op die inwoners die het het hardste nodig hebben.

 

Sportverenigingen in Deurne en de kerkdorpen konden met diverse gemeentelijke subsidies hun velden en sportgebouwen aan de maat brengen. Dat is mooi, want sport is niet alleen gezond, het verbindt ook mensen.

20140226 090739 resized

Iedere basisschool in Deurne is een brede school. Binnenkort wordt een nieuwe school gebouwd: een brede school in de Koolhof! Wij zorgden voor een goed binnenklimaat op onze scholen door een investering in luchtbehandeling en we realiseerden schoolmaatschappelijk werk voor die kinderen die wat extra aandacht nodig hebben.

 

We zaten bovenop de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning die de gemeente verantwoordelijk maakt voor hulpmiddelen, vervoer, huisaanpassingen en hulp bij het huishouden. We hebben ingezet op maatwerk en nauwlettend de vinger aan de pols gehouden voor de gevolgen hiervan voor kwetsbare mensen. Aandachtspunten waren het zorgen voor korte lijnen tussen de professionals en de ondersteuning van mantelzorgers. De invoer van de Wmo was gemakkelijke klus, maar we hebben het zonder kleerscheuren en binnen de budgetten geklaard.

 

We verbeterden ons beleid op het gebied van schuldhulpverlening. We gingen de samenwerking aan met Voedselbank en hielpen bij de oprichting van de Schuldhulpmaatjes.

 

Na vaak aangedrongen te hebben werd het gemeentelijk grondbeleid onder de loep genomen en vervolgens geheel herzien. Risico's werden goed in kaart gebracht en onhaalbare projecten werden aangepast. Grondaankopen vanuit oude ambities van voor onze tijd werden gesaneerd. We gingen van een (over)actieve naar een faciliterende grondpolitiek en dat is veel beter voor onze gemeente. En belangrijke stap.

IMG-20131231-02915

Ons aanhoudende pleidooi voor minder en schonere veeteelt en een beter gebruik van ons buitengebied, kreeg steeds meer bijval van de andere politieke partijen. Gezondheid in relatie tot de activiteiten in het buitengebied staat eindelijk op de politieke agenda! Zo brachten we de mogelijkheden om stallen te bouwen in ons buitengebied een eerste stap terug. En overtuigden onze collega raadsfracties dat de ASVAM-locaties herbestemd moet worden.

 

Ondanks de vastgoedcrisis zijn de afgelopen periode woningen gebouwd. Blij zijn we met de gerealiseerde zorgwoningen en de zelfbouw door jonge starters. Er waren ook bedrijven die vernieuwde of nieuwbouw pleegden, zoals recent bij verkoop oude Philipsterrein. Ook liepen we het achterstallig onderhoud van wegen en fietspaden in.

 

We kozen voor het doorzetten van subsidie voor de Vriendenkringen voor Lezsno en Batouri, en, op de valreep voor de start van de nieuwe bestuursperiode, konden we Deurne, dankzij de inzet van vrijwilligers, uitroepen tot millenniumgemeente!

 

Veel gedaan… maar er is nog genoeg te doen in de wijken en dorpen van gemeente Deurne. Lees daarvoor ons verkiezingsprogramma. Kies 19 maart voor een eerlijke, sociale en duurzame gemeente!

 

PvdA Deurne - Goed voor elkaar

Meer weten, meedoen, meedenken?

Dat kan. Neem dan kontakt met ons op!